จำนวนหลักสูตร จำนวนรายวิชาที่สอน

 

การบริหารหลักสูตร ของภาควิชาแบ่งเป็น4 กลุ่มงาน ดังนี้

1). หลักสูตรทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต

กลุ่มพยาธิวิทยา 3 หน่วยกิต

ทศว 211 พยาธิวิทยาทั่วไป 2(2-0)

ทศว 212 ปฏิบัติการพยาธิวิทยาทั่วไป 1(0-3)

กลุ่มทันตรังสีวิทยา 3 หน่วยกิต

ทศว 221 รังสีวิทยาสำหรับทันตแพทย์ 1 2(2-0)

ทศว 421 รังสีวิทยาสำหรับทันตแพทย์ 2 1(1-0)

กลุ่มเวชศาสตร์ช่องปากและการตรวจพิเคราะห์ 4 หน่วยกิต

ทศว 432 เวชศาสตร์ช่องปากและการตรวจพิเคราะห์ในช่องปาก 3 1(1-0)

ทศว 433 คลินิกตรวจพิเคราะห์โรคในช่องปากและรังสีวิทยา 1 1(0-3)

ทศว 533 คลินิกตรวจพิเคราะห์โรคในช่องปากและรังสีวิทยา 2 2(0-6)

กลุ่มศัลยศาสตร์ช่องปากและวิสัญญี 17 หน่วยกิต

ทศว 341 ศัลยศาสตร์ช่องปาก 1 1(1-0)

ทศว 342 การควบคุมความเจ็บปวดทางทันตกรรม 2(2-0)

ทศว 441 ศัลยศาสตร์ช่องปาก 2 1(1-0)

ทศว 442 คลินิกศัลยศาสตร์ช่องปาก 1 2(0-6)

ทศว 541 วิสัญญีวิทยา 1(1-0)

ทศว 542 คลินิกศัลยศาสตร์ช่องปาก 2 3(0-9)

ทศว 543 ศัลยศาสตร์ช่องปาก 3 2(2-0)

ทศว 544 อายุรศาสตร์สำหรับทันตแพทย์ 3 1(1-0)

ทศว 641 ประเด็นโต้แย้งในงานผ่าตัดเล็กในช่องปาก 2(2-0)

ทศว 642 ฝึกปฏิบัติการคลินิกศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล 2(0-6)

ทุกกลุ่มงานภายในภาควิชารับผิดชอบร่วมกัน เป็นหลักสูตรใหม่เริ่มปี 48 19 หน่วยกิต

ทศว 231 วิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปาก 1 1(1-0)

ทศว 331 วิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปาก 2 2(2-0)

ทศว 333 วิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปาก 3 2(2-0)

ทศว 431 วิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปาก 4 2(2-0)

ทศว 332 ปฏิบัติการวิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปาก 1 1(0-3)

ทศว 334 ปฏิบัติการวิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปาก 2 1(0-3)

ทศว 335 อายุรศาสตร์สำหรับทันตแพทย์ 1 1(1-0)

ทศว 432 อายุรศาสตร์สำหรับทันตแพทย์ 2 2(2-0)

ทศว 434 คลินิกตรวจพิเคราะห์โรคในช่องปากและรังสีวิทยา 1 1(0-3)

ทศว 531 คลินิกตรวจพิเคราะห์โรคในช่องปากและรังสีวิทยา 2 2(0-6)

ทศว 631 บูรณาการสาขาวิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปาก 2(2-0)

ทศว 632 การปฏิบัติการสาขาวิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปาก 2(0-6)

2). หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ 5 หน่วยกิต

ทศว 131 ทันตกรรมบริการ 3 2(2-0)

ทศว 132 ฝึกปฏิบัติงานเวชระเบียน 1(0-3)

ทศว 141 การดูแลผู้ป่วยพิเศษ 1(1-0)

ทศว 142 ฝึกปฏิบัติงานการช่วยในการทำศัลยกรรมช่องปาก 1(0-3)

3). วิชาเลือกสำหรับหลักสูตรหลังปริญญา 1 หน่วยกิต

ทศว 722 รังสีวิทยาวินิจฉัยสำหรับทันตแพทย์ 1(1-0)

Copyright 2010 by DSM